Kick off meeting

Dne 1. prosince 2022 se v Praze uskutečnilo první osobní setkání všech sedmi partnerů projektu EMPLOY ME.

Na začátku setkání se představily všechny organizace tvořící konsorcium. Poté proběhla analýza formuláře projektové žádosti a byly domluveny nadcházející aktivity, které je nutné realizovat během nadcházejícího dvouletého období realizace projektu.

Koordinátoři projektu z Asociacija MINTIES BITĖS hovořili o řízení projektu. Dále pak partneři z Řecka – Innovation Hive představili plán diseminace.

Na závěr setkání se partneři dohodli na dalším postupu a později se konala společenská večeře.

Projekt EMPLOY ME cílí na posílení evropské agendy na podporu sociálního začleňování migrantů prostřednictvím akcí, které podporují jejich začlenění do vzdělávání a hlavně do zaměstnání. To povede k podpoře hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a rozvoji nových dovedností v Evropě, aby se odstranily stávající hospodářské a sociální rozdíly.

V průběhu projektu a po jeho skončení se očekávají následující konkrétní výsledky a výstupy učení:
⚈ Zlepšené a zdokonalené dovednosti a kompetence mladých nezaměstnaných migrantů druhé generace v oblasti zaměstnatelnosti;
⚈ Lepší příležitosti pro sociální začlenění a zaměstnatelnost mladých migrantů 2. generace;
⚈ Zvýšený počet iniciativ napříč komunitami a sociálního začleňování, protože projekt bude podporovat rozmanitost prostřednictvím náboru účastníků z různých prostředí a s malým počtem příležitostí.
⚈ Zvýšená kapacita pracovníků s mládeží, nevládních organizací a dalších organizací pracujících s mladými migranty a podporujících je v rozvoji jejich dovedností a kompetencí v oblasti zaměstnatelnosti;
⚈ Zvýšení kvality vzdělávacích programů a dalších podobných iniciativ a akcí, které jsou nabízeny s cílem zlepšit a rozvíjet dovednosti účastníků v oblasti zaměstnatelnosti;
⚈ Využití potenciálu a výhod, které přináší úspěšná integrace mladých migrantů 2. generace do zaměstnání;
⚈ Naplnění cílů místní socioekonomické politiky, která zdůrazňuje význam podpory mladých lidí, zejména těch s omezenými příležitostmi a ohrožených marginalizací, v přístupu ke kvalitnímu poradenství a podpůrným službám v oblasti podnikání.