Kick off meeting

Dne 11. března 2022 se konalo v maltském městě Bugibba první setkání všech sedmi partnerů k novému projektu VINCI, pod vedením maltské organizace MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD – MECB.

Zástupci jednotlivých partnerských organizací, kteří se setkání zúčastnili, se mezi sebou seznámili, prezentovali své organizace a jejich přidanou hodnotu pro tento projekt. Prodiskutovali se první kroky, formy spolupráce, úkoly jednotlivých partnerů a termíny vážící se k projektu. Celé úvodní setkání probíhalo v přátelské atmosféře, kdy se mezi sebou jednotliví účastníci lépe poznali.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • Vývoj inovativního učebního plánu, který pomůže podpořit aktivity nízkouhlíkového cestovního ruchu a posílit související podnikání;
  • zvyšování povědomí prostřednictvím případových studií “osvědčených postupů” o tom, jak mohou zúčastněné strany v cestovním ruchu produkovat méně emisí CO2 ve všech třech fázích cestovního ruchu;
  • Vytvoření souboru modulárních vzdělávacích zdrojů o nízkouhlíkových aktivitách v cestovním ruchu a souvisejícím podnikání, z nichž některé budou založeny na rozšířené a/nebo virtuální realitě, aby lépe zapojily studenty;
  • Vývoj souboru nástrojů VINCI Toolbox, který se skládá z úložiště digitálních vzdělávacích zdrojů o nízkouhlíkovém cestovním ruchu, včetně platformy e-Learning, která pomůže zúčastněným stranám získat dovednosti v oblasti nízkouhlíkové cestovního ruchu i na jejich pracovišti a doma;
  • Vývoj elektronické příručky pro školitele, která má školitelům odborného vzdělávání a přípravy doporučit konkrétní školicí jednotky a/nebo styly školení relevantní pro různé zúčastněné strany v odvětví cestovního ruchu;

Šíření povědomí o konceptu nízkouhlíkového cestovního ruchu i o výsledcích projektu VINCI v partnerských zemích i v ostatních členských státech EU, které mohou využít cílové skupiny projektu, mezi něž patří školitelé odborného vzdělávání a přípravy/mentoři v oblasti cestovního ruchu, účastníci odborného vzdělávání a přípravy i zúčastněné strany v odvětví cestovního ruchu včetně podnikatelů.