10 priorit pro Evropu v roce 2017

Evropská komise zveřejnila svůj pracovní program pro rok 2017. Plán zahrnuje celkem 21 klíčových opatření a je rozvržen do 10 základních prioritních oblastí. Ty odrážejí hlavní výzvy, kterým Unie v současnosti čelí. Základní rámec, kterým se bude Komise v příštím roce řídit, nastínil již předseda Komise Jean-Claude Juncker ve své tradiční zprávě o stavu Unie v září roku 2016.

Pracovní program Komise přijímá každý rok. Stanovuje seznam politických priorit, na základě kterých bude v následujícím roce podnikat konkrétní kroky. Letos je to nicméně poprvé, co má být pracovní program přijat po formální konzultaci s Evropským parlamentem a členskými státy. Letošní program by tak měl být plně v souladu s prioritami, které stanovilo 27 hlav států a předsedů vlád na neformálním summitu v Bratislavě.

1) Podpora zaměstnanosti, růst ekonomiky a investic

V rámci této priority Evropská komise v roce 2017 počítá s několika opatřeními. Patří mezi ně zejména boj proti vysoké nezaměstnanosti mezi mladými lidmi v EU, dále vytvoření nového víceletého finančního rámce a v neposlední řadě rozvíjení Akčního plánu pro přechod k oběhovému hospodářství. Ten Komise přijala již letos a jeho cílem je větší důraz na udržitelný rozvoj a zvyšování efektivity produkce v rámci EU.

2) Jednotný digitální trh

V této oblasti Komise v polovině roku 2017 plánuje představit posudek, mapující realizaci unijní strategie pro jednotný digitální trh. Strategii Komise představila již v květnu roku 2015. Zahrnuje především odstranění překážek pro sjednocení digitálního trhu či vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj digitálních služeb.

3) Energetická unie

Plán na realizaci energetické unie byl vytvořen již v roce 2015, Komise se tak v roce 2017 bude snažit pokračovat v jeho uskutečňování. Důraz bude kladen nejen na obnovitelné zdroje či úspornější spotřebiče, ale také na využívání nízkoemisní dopravy.

4) Hlubší a spravedlivější vnitřní trh

Posílení jednotného vnitřního trhu a důraz na jeho férovost bude v roce 2017 také jednou z unijních priorit. Ke splnění tohoto cíle má podle Komise sloužit zejména pokračující realizace Strategie pro vnitřní trh (přijatá v říjnu 2015), Vesmírné evropské strategie a Akčního plánu pro vytvoření Unie kapitálových trhů. Ta má za úkol především usnadnit přístup k finančním prostředkům zejména pro malé a střední podniky a zatraktivnit EU pro investory z celého světa. Kromě toho se Komise v tomto ohledu zaměří na spravedlivější zdanění jednotlivých společností.

5) Reforma unijní sedmadvacítky a sociální práva

V této prioritě Komise naznačuje, že ve svém plánování unijní budoucnosti již nepočítá s Británií. Její plány, které v roce 2017 představí, a které mají za úkol EU reformovat, se tak budou vztahovat již jen ke zbylým 27 členským státům. Dále chce Komise v této oblasti klást důraz na posílení Hospodářské a měnové unie a navrhne Evropský pilíř sociálních práv.

6) Obchod pro všechny

Důraz na obchodní dohody s třetími zeměmi v rámci unijní strategie Obchod pro všechny a posilování nástrojů na ochranu obchodu je podle Evropské komise jedním ze zásadních bodů. Právě na obchodu se třetími zeměmi a na zahraničních investicích bude podle Komise záviset budoucí hospodářský růst Unie. Vzhledem k neúspěchům, které vyjednávání obchodních dohod EU provází, se však zatím zdá splnění této priority jako velice problematické. Vedle složitého jednání ohledně Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) a komplikací s obchodní dohodou s Ukrajinou se v minulých dnech vyslovil belgický regionální parlament také proti obchodní dohodě s Kanadou (CETA). Hlasování v EU ohledně těchto dohod musí být jednomyslné, což mnohdy snahy unijní obchodní a investiční strategie maří.

7) Bezpečnost a terorismus

Evropská komise si je vědoma zhoršující se bezpečnostní situací v EU a proto bude v roce 2017 dle svých slov klást důraz na vytvoření Bezpečnostní unie a boj proti terorismu. Stejně tak se zaměří na ochranu osobních dat občanů a jejich soukromí.

8) Migrace

Jako samostatnou prioritu Komise vymezila problematiku probíhající migrační krize a její možná řešení. Témata jako posilování vnějších hranic, fungování evropské pohraniční a pobřežní stráže či zřizování hotspotů tak budou často probírána také v roce 2017.

9) Evropa jako globální aktér

Komise v roce 2017 představí Akční plán pro vytvoření evropské obrany včetně Evropského obranného fondu. Stejně tak společně s vysokou představitelkou EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicou Mogheriniovou plánuje přijmout unijní strategii pro řešení syrského konfliktu a pokračovat v posilování partnerství s africkými zeměmi.

10) Právo a jeho vynucování

Za prioritní Komise považuje v neposlední řadě i demokratickou legitimitu přijímání sekundárního práva EU (tedy nařízení, směrnic, rozhodnutí či doporučení). Stejně tak bude klást důraz na případné vynucování unijního práva.

Pracovní program ale nezahrnuje pouze těchto 10 prioritních oblastí. Jeho součástí je také dalších 18 návrhů pro program REFIT, což je program Evropské komise pro účelnost a účinnost právních předpisů EU. Jeho cílem je přezkoumat stávající unijní legislativu a zajistit, aby nepřestávala plnit svůj účel. Součástí plánů je například lepší poskytování informací nebo snížení poplatků u přeshraničních plateb.

Zdroj: http://euractiv.cz/clanky/budoucnost-eu/komise-mezi-sve-priority-radi-socialni-prava-i-boj-proti-terorismu/