Investiční plán pro Evropu

Od začátku celosvětové hospodářské a finanční krize se Evropská unie potýká s nízkou úrovní investic a vysokou úrovní nezaměstnanosti.

Nedostatečné investice oslabují hospodářský růst a narušují konkurenceschopnost a růstový potenciál ekonomiky. Z tohoto důvodu je dosažení opětovného růstu a zvýšení počtu pracovních míst (bez dalšího zadlužování!) tou nejdůležitější prioritou Evropské komise.

Pro řešení zmíněných problémů zahájila Evropská komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou realizaci tzv. investičního plánu pro Evropu, který má za cíl aktivovat do roku 2018 veřejné i soukromé investice v objemu alespoň 315 miliard eur. Jeho účelem je:

  • povzbudit investice,
  • posílit konkurenceschopnost,
  • podpořit v EU dlouhodobý hospodářský růst.

Investiční plán pro Evropu tedy stojí na třech pilířích:

  1. První pilíř tvoří finanční nástroje, které mají pomoci přilákat investice a skrze multiplikační efekt znásobit jejich dopad. Integrální součástí je Evropský fond pro strategické investice.
  2. Druhý pilíř představují technické nástroje, jako je Evropský portál investičních projektů a Evropské centrum pro investiční poradenství.
  3. Třetí pilíř se zaměřuje na zlepšování investičního prostředí a hlubší integraci jednotného vnitřního trhu v této oblasti. Důraz je kladen na odstranění administrativních a regulatorních překážek.

Evropský fond pro strategické investice (EFSI), vznikl v roce 2015 a slouží jako hnací síla Investičního plánu. Jeho cílem je odstranit stávající mezery na trhu a mobilizovat soukromé investice tam, kde trh v současné době selhává. Fond podporuje strategické investice v klíčových oblastech, jako je např. infrastruktura, vzdělávání, výzkum a inovace a také rizikové financování pro malé podniky.

Evropský fond pro strategické investice vznikl jako samostatně spravovaný účet v rámci Evropské investiční banky (EIB). Využívá veřejné finanční prostředky k aktivaci dalších soukromých investic a zajišťuje úvěrovou ochranu pro financování poskytované Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem (EIF).

Ve stejném roce bylo zřízeno i Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH), které poskytuje administrativní a technickou podporu navrhovatelům projektu po celé Evropě. Nabízí jim poradenství v oblasti vhodných zdrojů financování a přístup k jedinečnému souboru technických a finančních záležitostí.

Evropský portál investičních projektů (EIPP) byl zřízen v roce 2016 a umožňuje veřejným i soukromým předkladatelům projektu se sídlem v EU oslovit potencionální investory kdekoliv na světě.

Česká republika byla jedním z prvních států, ve kterých byla podepsána smlouva o čerpání prostředků z EFSI. Stalo se tak díky spolupráci EIF a Českomoravské záruční a rozvojové banky v rámci programu COSME podpořené z EFSI. Na základě této smlouvy bude možné navýšit úvěry pro malé a střední podniky v ČR až o 4,4 miliardy korun v rámci programu Záruka 2015–2023. Těchto záručních funkcí využívají i jiné banky, jako např. Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., ČSOB Equa bank.

Investiční plán již přináší své výsledky ve formě projektů napříč odvětvími a zeměmi.

 

Zapojte se do investičního programu a využijte šanci najít investiční příležitosti a partnery.

 

Více informací zde a zde.

Novinky zde.

Publikace ke stažení níže:

Download (PDF, Neznámý)