Principy a fungování EaSI

EaSI v kontextu EU

Složka Evropského sociálního fondu plus (ESF+) zaměřená na zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) disponuje rozpočtem přibližně 762 milionů EUR. Jako součást ESF+ se řídí stejnými politickými cíli jako ESF+, přičemž hlavním rámcem je Evropský pilíř sociálních práv.

EaSI se soustředí na následující klíčové politické priority:

1) zaměstnanost a dovednosti,

2) trhy práce a mobilita pracovních sil,

3) sociální ochrana a aktivní začleňování a

4) pracovní podmínky

EaSI má podporovat analytické činnosti (průzkumy, studie, statistické údaje, metodiky, klasifikace, mikrosimulace, ukazatele, podporu středisek pro sledování a srovnávání na evropské úrovni) s cílem podpořit tvorbu politiky založené na důkazech v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky.

S cílem čelit nedostatkům na trhu práce a rozvíjet integrovaný trh práce v EU financuje přeshraniční partnerství a služby v přeshraničních regionech, jakož i programy cílené mobility pracovních sil v rámci celé EU s cílem obsadit volná pracovní místa tam, kde byla zjištěna „nerovnováha“ na trhu práce.

Řízení EaSI

Na rozdíl od ostatních částí Evropského sociálního fondu plus (ESF+) je většina části Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) řízena útvary Evropské komise. Toto přímé řízení znamená, že Evropská komise vyhlašuje výzvy k předkládání návrhů na udělení grantů projektům a také výzvy k předkládání nabídek na zadání zakázek na služby a/nebo dodávky. Komise může rovněž udělovat ceny. Mezinárodní organizace provádějí malou část programu v rámci nepřímého řízení.

Po konzultacích s jednotlivými členskými státy EU a všemi zúčastněnými stranami jsou popsány činnosti v ročních pracovních programech.

Jak získat grant

Granty jsou určeny pro projekty a organizace, které jednají v souladu se zájmy EU a napomáhají plnění jejich programů. Finanční plnění je poskytnuto na základě výzvy viditelné na portálu Financování a nabídkové řízení.

Veřejné zakázky využívá Komise k nákupu služeb a dodávek nezbytných pro realizaci programu, včetně většinou intelektuálních služeb (statistické nebo auditní zprávy, poradenské práce, komunikační materiály, překlady atd.)

Kdo se může přihlásit

Tendry jsou zadávány podle pravidel pro zadávání veřejných zakázek vyplývajících ze Světové obchodní organizace. Přístup mají všechny subjekty usazené v členských státech a třetích zemích, na které se vztahuje mezinárodní nebo dvoustranná dohoda.

Pokud jde o granty, účast ve výzvách EaSI k předkládání návrhů je umožněna osobám a organizacím z následujících zemí:

– Členské státy EU (a jejich zámořské země a území);

– země EHP v souladu s Dohodou o EHP;

– přistupující země EU, kandidátské země a potenciální kandidátské země v souladu s rámcovými dohodami, které s nimi byly uzavřeny;

– třetí země, které podepsaly dohodu o účasti v dané složce, nebo třetí země uvedená v pracovním programu EaSI, pokud je to nezbytné pro dosažení cílů akce. Ve druhém případě by však organizace se sídlem v takové zemi mimo EU měly v zásadě nést náklady na svou účast.

A konečně, složka EaSI je rovněž otevřena všem právnickým osobám zřízeným podle práva Unie nebo jakékoli mezinárodní organizaci.