Životní prostředí

Základ pro investice do životního prostředí je především naplnění myšlenky trvale udržitelného rozvoje. V této souvislosti jsou preferovány aktivity zejména v oblastech: Ochrana přírody a krajiny, Udržitelné využívání přírodních zdrojů, Životní prostředí a Kvalita života a v neposlední řadě Ochrana klimatického systému země.

Národní politiky České republiky v oblasti ochrany životního prostředí jsou řešeny na několika úrovních a plně kopírují  trendy vývoje enviromentální politiky v rámci celé EU.

Projekty řešící problematiku ekologie a životního prostředí spadají převážně do působnosti Operačního programu životní prostředí, který v rámci svých prioritních os tématicky pokrývá téměř celou škálu enviromentálních projektů.

Specialisté Institutu pro regionální rozvoj mají v této oblasti zkušenosti zejména s následujícími programy:

Operační program Životní prostředí – je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí jako prostředek k naplnění cílů trvale udržitelného rozvoje.  Prioritní osy programu pokrývají vesměs celou škálu priorit nejen České republiky, ale i celé EU v oblasti ochrany životního prostředí.

Operační program Praha Konkurenceschopnost – program je lokalizován  výhradně na území hlavního města Prahy a tématicky zaměřen na rozvoj dopravní obslužnosti, informačních a komunikačních technologií, ochranu životního prostředí a podporu inovací a znalostního rozvoje.