Sociální problematika

Sociální začleňování

Cílem aktivit v sociální oblasti je především začleňování sociálně znevýhodněných  osob do majoritní společnosti, eliminace všech tipů diskriminace a zachování rovných příležitostí nejen na trhu práce.  V mnoha tématech korelují sociální aktivity s projekty v oblasti vzdělávání, nicméně tato oblast v sobě může zahrnout problémy daleko širšího rázu.

Podpora zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů

Aktivní politika zaměstnanosti je jednou z hlavních priorit Evropské Unie i České republiky. Mezi základní osy aktivní politiky zaměstnanosti patří především:

  • rovnováha mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách,
  • produktivní využití zdrojů pracovních sil a
  • zabezpečení práva občanů na zaměstnání.

Priorit v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti je velká škála, cílem je však vytvoření moderní vyvážené společnosti, která je schopna maximálně využít potenciál kvalitní pracovní síly a v případě potřeby poskytnou ochranu a pomoc před důsledky negativních sociálních událostí  všem členům společnosti.  Druhým pilířem oblasti Lidských Zdrojů a Zaměstnanosti  na úrovni nejen Ministerstva práce a sociálních věcí jsou projekty sociální inkluze, tedy začleňování sociálně vyloučených osob zpět do společnosti. Hlavním nástrojem je v obou případech Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, který v rámci svých os poskytuje širokou tématickou platformu pro projekty především z oblastí podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování, adaptability, zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů, mezinárodní spolupráce apod.

Dalším tématickým  pilířem  jsou aktivity v oblasti slaďování pracovního a rodinného života. Tato problematika v současné době nepatří mezi institucionální priority, proto poskytuje nosné téma pro využití dotací ze strukturálních fondů.

Experti, zapojení v síti Institut pro regionální rozvoj, mají v této oblasti zkušenosti s následujícími programy:

Evropský sociální fond – Operační program  lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen na podporu aktivní politiky zaměstnanosti, profesního vzdělávání, začleňování  sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti a rovněž na podporu zvyšování kvality veřejné správy a navázání mezinárodní spolupráce ve jmenovaných oblastech.

Evropský sociální fond – Operační program Praha Adaptabilita jehož hlavním cílem je posílení výkonnosti lidských zdrojů, zlepšení přístupu k zaměstnání a boj proti sociálnímu vyloučení, to vše na území hlavního města Prahy.

Evropský sociální fond – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost se soustředí na rozvoj vzdělávání ve všech oblastech, s důrazem na podporu celoživotního vzdělávání.

Progress – je program na podporu cílů Evropské Unie v oblasti zaměstnanosti, rovných příležitostí a sociálních věcí.