Základní informace o Evropském parlamentu

Evropský parlament je jediným nadnárodním parlamentním shromážděním na světě a jediným orgánem Evropské unie voleným přímo občany. Zastupuje přibližně 500 miliónů občanů ze 28 členských států EU.

Volby se konají každých pět let. Při volbách v červnu 2009 uplynulo již třicet let od doby, kdy občané poslance poprvé volili v přímých všeobecných volbách. Pozn. První přímé volby do Evropského parlamentu se konaly v roce 1979.

Evropský parlament má v současné době 766 členů z 28 členských zemí EU. Pozn. po volbách v roce 2014 se počet europoslanců sníží na 751 (dáno Lisabonskou smlouvou). Každá země má odpovídající počet křesel v Parlamentu podle její velikosti. Nejvíce poslanců pochází z Německa, nejméně z Malty.

Ačkoli je oficiální sídlo EP ve Štrasburku (Francie), EP vykonává svou činnost na třech místech: ve Štrasburku, v Bruselu (Belgie) a Lucemburku (Lucembursko).

  • Ve Štrasburku se jednou do měsíce konají plenární zasedání EP (jsou veřejná). Na plenárních zasedání rozhodují europoslanci o tom, co se stane evropským právem.
  • V Bruselu se konají výborové schůze a schůze politických skupin.
  • V Lucemburku je sekretariát EP.

Poslanci EP spolu zasedají podle své politické příslušnosti, nikoliv podle příslušnosti státní. Sdružují se do politických skupin, kterých je v EP 7 + nezařazení poslanci. Žádná politická skupina nemá v Parlamentu většinu – proto spolu musí vzájemně spolupracovat.

V čele EP stojí předseda, který je zvolen na ustavující schůzi EP. Je volen na období dva a půl roku. Předseda zastupuje Parlament u ostatních orgánů EU a rovněž ve světě, přičemž je mu nápomocno 14 místopředsedů. Předseda EP podepisuje společně s předsedou Rady všechny legislativní akty, které byly schváleny ve společném rozhodování.V roce 2009 byl zvolen předsedou EP Jerzy Buzek z Polska, jako první osoba z východní Evropy. Současný předseda je Martin Schulz z Německa.

Parlament má tři hlavní úlohy:

  1. Společně s Radou sdílí legislativní pravomoc, tj. pravomoc přijímat právní předpisy. Skutečnost, že parlament je přímo volen občany EU, pomáhá zajistit demokratickou legitimitu evropského práva.
  2. Parlament vykonává demokratický dohled nad ostatními orgány EU, zvláště nad Komisí. Má pravomoc schválit nebo zamítnout navrhovaného předsedu Komise a komisaře a právo vyslovit Komisi jako celku nedůvěru.
  3. Společně s Radou kontroluje rozpočet EU, a může proto ovlivnit výdaje EU. Na konci rozpočtového procesu přijímá nebo zamítá celý rozpočet.

logo EP