Cestovní ruch

Obecným cílem projektů v oblasti rozvoj měst, venkova a podpory cestovního ruchu je zlepšení socioekonomické situace v regionech a zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých regionů České republiky v oblasti cestovního ruchu.

Expertní síť Institutu má v této oblasti zkušenosti s následujícími programy:

Regionální operační programy –  cílem je směřovat finanční podporu do regionů, jejichž rozvoj zaostává, eliminovat ekonomické a sociální rozdíly a podporovat rozvoj měst a obcí. Většina aktivit je směřována na podporu rozvoje infrastruktury, malých a středních podniků  a další rozvojové aktivity ve znevýhodněných regionech a na venkově.

Operační program Životní prostředí – je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí jako prostředek k naplnění cílů trvale udržitelného rozvoje.  Prioritní osy programu pokrývají vesměs celou škálu priorit nejen České republiky, ale i celé EU v oblasti ochrany životního prostředí.

Operační program Praha Konkurenceschopnost – program je lokalizován  výhradně na území hlavního města Prahy a tématicky zaměřen na rozvoj dopravní obslužnosti, informačních a komunikačních technologií, ochranu životního prostředí a podporu inovací a znalostního rozvoje.

Operační program podnikání a inovace –  je zaměřen na zvýšení konkurence schopnosti v oblasti průmyslu a podnikání, propojení výzkumného a průmyslového sektoru  a především na podporu růstu podnikání založeného na znalostní společnosti s využitím zavádění nových technologií a inovativních výrobků do praxe.

URBACT –  hlavní cíl programu je v zajištění městské obnovy a tím zlepšit kvalitu života obyvatelů evropských měst. Program má 14 tématických sítí, které tvoří platformu pro výměnu cenných zkušeností mezi zástupci jednotlivých partnerských měst.

Rámcový program konkurenceschopnost a inovace (CIP) podporuje rozvoj a využívání informačních a komunikačních technologií.

Interreg – tento program napomáhá výměně zkušeností mezi regiony, a to od malých přeshraničních projektů, přes regionální nadnárodní projekty až po celoevropské meziregionální projekty.